تحقیق و مقالات دانشجویی

یکشنبه 8 مرداد 1396

تحقیق بانک و بانکداری در گذر زمان

نویسنده: نگار موسوی   

تحقیق بانک و بانکداری در گذر زمان   شامل 50 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  بانک و بانکداری در گذر زمان  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

-۱-مقدمه

در دنیای امروزی اینترنت توانسته است توجه بسیاری از محققان، مشارکت کنندگان در تجارت، دولت ها و مفسران رسانه ها را در سال های اخیر به خود معطوف نما ید. در واقع، اینترنت در بین اکثر بخش های جامعه ما با سرعت رشد بسیاری نموده است. با به کارگیری شبکه جها نی، کاربردهای تجاری از آن به سرعت افز ایش یافت و هیچ شکی نیست که کاربردهای اینترنت در بازاریابی نیز با سرعت افزایش یابد. اینترنت اثربخشی بسیار زیادی را برای به دست آوردن، سازمان دادن و ارتباط اطلاعات در سازمان های تجاری ارائه داده است(وظیفه دوست و نیک نژاد تهرانی،۱۳۸۶).

پیشرفتهای تکنولوژی چهره جهان را دگرگون ساخته است. در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات (IT)  سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است. در پاسخ به قوانین جدید، رشد شبکه های جهانی و افزایش سطح درآمدها صنعت بانکداری تکنولوژی های جدیدی را  با عنوان بانکداری الکترونیکی با  هدف دستیابی و حفظ مزیت های استراتژیک به کار می گیرد. بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی گفته می شود که با استفاده از تکنولوژی الکترونیکی انجام می گیرد. بانکداری الکترونیکی به بانک ها این فرصت را می دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکانهای گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند. علی رغم ظهور این سیستم های تکنولوژی در بانکداری، پذیرش این تکنولوژی ها از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی بوده و میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نمی باشد (علامه و همکار،۲۰۰۸).

نقش و جایگاه پول در اقتصاد و تجارت بر همگان آشکار است و هیچ گونه ابهامی در این زمینه وجود ندارد.از دوران قدیم  بشر متناسب با پیشرفت های اقتصادی و بازرگانی خود ، وسیله ای را جهت معامله و پرداخت ابداع کرده است.این مفاهیم شامل انتقال الکترونیکی وجوه، کارتهای بانکی، پول الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی صورت حساب ها، اتاق پایاپای خودکار و… می باشند که برای تجارت امروز ضروری است.

در کشورهای پیشرفته دنیا مذاکرات بین خریدار و فروشنده ؛ سفارش خرید، تهیه بیمه نامه، انتقال پول، حمل و نقل کالا و ترخیص از گمرکات به صورت الکترونیکی پشتیبانی می شود و روش های انتقال پول به صورت الکترونیکی و حمل و نقل کالا بر اساس درخواست های الکترونیکی است که در این راستا بانکداری الکترونیکی از ارکان اصلی تحقق این مهم است (لاری سمنانی،۱۳۸۹).

۲-۲-مدل پذیرش تکنولوژی

تحقیقات زیادی در مورد بررسی عواملی که پذیرش تکنولوژی را بین استفاده کنندگان تحت تاثیر قرار می دهد، صورت گرفته است. در بین مدل های ارائه شده، مدل پذیرش فناوری دیویس متداول ترین آن ها است (رستگار و آقامحمدی ، ۱۳۹۰).

دلایل استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی در تحقیقات را می توان به صورت زیر بر شمرد :

این مدل به عنوان یکی از مدلهای پر کاربرد و مورد استفاده به صورت وسیع به دلیل صرفه جو بودن و قدرت پیش بینی شناخته شده است و استفاده از آن را در شرایط مختلف آسان می باشد.

اعتبار این مدل توسط محققان مختلف تایید شده است

علاوه بر قدرت آن و به صرفه بودن، مزیت این مدل این است که کاربران را قادر می سازد تفاوتها را تفسیر کنند در حالی که تنها دو بعد مورد استفاده قرار می گیرد (علامه وزارع،۲۰۰۸).

هدف از این تئوری پیش بینی چگونگی پذیرش و استفاده کاربران از یک فناوری است و پیشنهاد می دهدکه فواید ادراک شده و سهولت استفاده درک شده با رفتار پذیرش کامپیوتر مرتبط هستند(صنایعی و همکاران، ۱۳۹۱).

طبق مدل پذیرش تکنولوژی رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله ی قصد استفاده از آن سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به نوبه ی خود به وسیله ی میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه استفاده کننده و سهولت استفاده از سیستم توسط او تعیین می شود.محققان سیستم های اطلاعاتی به روی اعتبار این مدل در پیش بینی پذیرش فناوری های اطلاعاتی توسط افراد توافق نظر دارند (سید جوادین و یزدانی ،۱۳۸۴).

این مدل توسط دیویس در سال  ۱۹۸۹ ارائه گردید که براساس آن استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله قصد استفاده از یک سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به نوبه ی خود به وسیله ی میزان مفید بودن تکنولوژی موردنظر از دیدگاه استفاده کننده و سهولت استفاده از سیستم توسط او تعیین می شود (حسینی و همکاران،۱۳۹۱).

براساس مدل اولیه دیویس دو باور نقش اساسی را در پذیرش تکنولوژی اطلاعاتی ایفا می کنند. این دو باور که به نوبه ی خود می توانند از متغیرهای برونزا نیز تاثیر پذیرند به ترتیب عبارتند از برداشت از فایده و برداشت از سهولت کاربرد. این دو باور در مجموع باعث ایجاد نگرش به استفاده از سیستم مورد نظر شده و به نوبه ی خود بر مقاصد و نیت های استفاده تاثیر گذاشته و در نهایت ، سطح واقعی را تعیین می کنند.مدل اولیه پذیرش فناوری دیویس در شکل ۲-۱ نمایش داده شده است(وظیفه وهمکاران،۱۳۹۲).برداشت از فایده به عنوان درجه ای که یک عضو باور دارد که استفاده از یک سیستم خاص عملکرد شغلی وی را بهبود داد تعریف می شود. برداشت از سهولت کاربرد نیز به عنوان درجه ای که  یک عضو سازمان باور دارد که استفاده از یک سیستم خاص بدون سختی و بی نیاز به تلاش زیاد است تعریف می شود.با توجه به مدل پذیرش فناوری (شکل ۲-۱) دیویس متغیرهای برونزا را به عنوان عوامل موثر بر براشت از فایده و برداشت از سهولت کاربرد  در نظر گرفته است که ما در پژ و هش حاضر با مطالعه مقالات تالیف شده در این زمینه متغیر های دیگری چون اعتماد و عوامل خارجی را به مدل اضافه نمودیم.

-۳-اعتماد

اعتماد عامل تسهیل کننده تعاملات بشری است، اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش های تجاری و به حرکت روان تر اقتصاد کمک می کند. از طرف دیگر، عدم اعتماد خود یک حالت ذهنی مفید است که مارا در دوری جستن از سیستم ها یا افراد و سازمانهای غیر قابل اعتماد و ناسالم توانا می سازد.با توجه به مطاعات فیوهون و همکاران، مشتریان تنها برپایه واساس اعتماد تصمیم به خرید اینترنتی می گیرند (جعفری جنیدی و بیگی نیا، ۱۳۸۷).

اعتماد یکی از ساختارها ی مهم در تحلیل های روابط مبادلاتی  است. اعتماد عبارت است از وجود اطمینان بین دو طرف که هر دو را ترغیب به ادامه فعالیت بلند مدت  می کند. در روابط تعهد – اعتماد در ادبیات بازاریابی، اعتماد مفهومی از وجود اطمینان در روابط است که باعث اتکا و افزایش تعاملات بین طرفین است. در واقع، در سطوح فردی اعتماد وجود دارد و این اعتماد در سطوح سازمانی نیز وجو د دارد.  از ا ین گذشته هنگامی که اعتماد در حوزه پذیرش فناوری وارد شود می تواند در تمایل استفاده از محصول و یا در تمامی مبادلات اطلاعات و وجوه نقد دخالت داشته باشد .

میزان اعتماد به خدمات ا ینترنتی بانک  به طور مستقیم از نظرهای کاربران در مورد ر یسک در یافتی تأثیرپذیر است، از طرف د یگر بخشی از اعتماد از تجر بیات افراد نشأت میگیرد. برای مثال مشتر ی که نتا یج کار با یک خدمات دهنده راضی است اعتماد بیشتری به وی پیدا می کند.

در فرآیند اعتماد بخشی از کار به میزان حرفه ای بودن خدمات مرتبط است، در این مواقع اعتماد مشتری موقعی جلب می شود که خدمات دهنده اعمالی را که انتظارات مورد نظر مشتری است، برآورده سازد (وظیفه دوست و نیک نژاد تهرانی،۱۳۸۶).


جهت دانلود متن کامل تحقیق بانک و بانکداری در گذر زمان  کلیک نمایید

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات